Een prettige leefomgeving

HAP vindt dat het onderhoud en de kwaliteitsverbetering van straten, wegen en openbaar groen de komende jaren prioriteit moet krijgen. Er zijn in de afgelopen periode miljoenen uitgegeven aan inlopen van het achterstallig onderhoud, nu is het tijd om te investeren in kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte.

Samen verantwoordelijk voor de leefomgeving
HAP vindt dat de gemeente samen met de inwoners en ondernemers verantwoordelijk is voor een nette, goed onderhouden en opgeruimde leefomgeving. Inmiddels kunnen inwoners delen van de openbare ruimte in hun straat of wijk ‘adopteren’. Ondernemers hebben rotondes in onderhoud en beheer genomen. De gemeente geeft daarvoor de middelen en de inwoners en ondernemers voeren het uit. De gemeente houdt toezicht op de kwaliteit van de uitvoering van werkzaamheden door derden in de openbare ruimte, zoals bestrating, groenonderhoud en afvoer van afval. Soms laat de uitvoering te wensen over, wat leidt tot ergernis bij de bewoners. Dat vraagt om aandacht en verbetering. HAP vindt dat het tijd is om door te pakken en verder te investeren in de kwaliteit van de openbare ruimte.

Kwaliteitsimpuls
HAP vindt dat het tijd is om de kwaliteit van het openbaar groen te verbeteren: meer verblijfskwaliteit, kleurrijk, bio divers en dichtbij huis. Maar ook met oog voor duurzaamheid en klimaatbestendig. Openbaar groen draagt bij aan minder hittestress in de bebouwde omgeving en kan als buffer dienen voor te veel water bij zware regenbuien. Het wegnemen van het kwaliteitsverschil tussen grote en kleine dorpen is één van de opgaven. HAP wil hierin investeren en ziet dit niet als een kostenpost, maar een noodzakelijke investering in een beter verblijf- en leefklimaat.

Een ommetje
We willen bestaande wijkparken behouden en opknappen en waar mogelijk willen we wandelpaden aanleggen langs woonwijken, zodat je ook een ommetje kunt maken vanuit huis. Bankjes en afvalbakken horen hier natuurlijk bij. HAP vindt dat aanleggen en behoud van kleurrijk groen in de wijken en dorpen een voorwaarde is voor een prettige leefomgeving.

Een groenblauwe Noord-Zuidlijn
Haarlemmermeer, we wonen, werken, verblijven en bewegen er. Daarnaast is er plaats voor de agrarische sector en vraagt het plaats voor de energietransitie. Er is behoefte aan (meer) ruimte voor water en voor recreatief groen. Het vraagt een gecoördineerde aanpak om al deze behoeften te vervullen.
HAP wil een groenblauwe Noord-Zuidlijn. Dit is een buffer van natuur (groen) en water (blauw) tussen de verstedelijkte oostflank en de meer landelijke westflank van Haarlemmermeer. Met een aangename verblijfskwaliteit en recreatiemogelijkheden is deze zone een natuurlijke en gezonde tegenhanger van verstedelijking, bedrijvigheid en infrastructuur.

Van Noord naar Zuid verbindt ze de diverse groene parels in Haarlemmermeer, zoals Recreatiegebied Spaarnwoude, Park Zwanenburg, het Haarlemmermeerse Bos, de Toolenburgerplas, Park 21, Zwaansbroek, landgoed de Olmenhorst en de Kagerplas.

Behoud van de agrarische sector: Polderpact
Om ons heen kun je nog goed zien dat Haarlemmermeer vroeger vooral een agrarische gemeente was. Door ruimtelijke ontwikkelingen in de polder komt de agrarische sector steeds meer in de verdrukking. Sommige agrariërs zien kans hun boerenbedrijven met andere zaken te combineren, zoals recreatie, zorg, innovatie en de energietransitie.

Om de agrarische sector in Haarlemmermeer een economisch verantwoord en duurzaam bestaansrecht te geven is er meer nodig. HAP zet in op stimulering van duurzame landbouw, meer biodiversiteit (bijvoorbeeld door groene akkerranden) en het combineren van landbouw en natuurbeheer. HAP steunt het behoud van historisch open landschap, mede als tegenhanger voor de stedelijke verdichting.

HAP wil in overleg met de agrarische sector omdat zij kansen ziet voor publiek-private samenwerking (Polderpact). De agrarische sector kan namelijk een rol spelen als natuurbeheerder van waardevol cultuurlandschap of grootschalig openbaar groen. Ook kunnen de boeren samen met bewoners werken aan lokale voedselproductie concepten (Stadsboeren, Herenboeren). Zo behoudt Haarlemmermeer haar ‘groene’ land- en tuinbouw en kan de lokale agrarische sector blijven werken aan haar toekomst in een gezonde balans met de omgeving.

Kortom

  • Voor een prettige leefomgeving is goed onderhoud van straten, wegen en openbaar groen nodig.
  • Er is een kwaliteitsimpuls nodig voor een groene, kleurrijke en bio-diverse openbare ruimte.
  • Een groenblauwe Noord-Zuidlijn als natuurlijke buffer tussen de stedelijke verdichting en het dorpse, open landschap.

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!