Invloed? Natuurlijk!

De gemeente is er voor haar inwoners. Steeds meer worden de inwoners actief betrokken bij belangrijke besluiten: meedenken, meepraten én meebeslissen. Bijvoorbeeld de leden van dorps- en wijkraden en vertegenwoordigers van belangengroepen, maar ook de Jongerengemeenteraad, ouderenbonden en de Belangengroep Gehandicapten Haarlemmermeer (BGH) spelen een essentiële rol. Zij signaleren en denken mee over beleid én de uitvoering ervan. Hun inzet is zeer waardevol. HAP maakt zich traditiegetrouw sterk voor meedenken, meepraten en meebeslissen om tot gedragen besluitvorming te komen. Hierbij was steeds het doel meer directe invloed op je eigen leefomgeving te krijgen. Wat HAP betreft blijft dat verankerd in het DNA van de gemeentelijke organisatie.

De afgelopen periode heeft de gemeente ook verschillende methoden van digitale participatie ingezet: Swipocratie (Verdichtingsvisie), digitale informatie- en participatieavonden, Facebook (Bezuinigingen), internet enquêtes (Energietransitie, windpark), Omgevingsraad (Schiphol dialoog), Mail (Visie Polderlinten) en natuurlijk via de inzet van dorps- en wijkraden (Omgevingsvisie).

Laat je stem horen!
Ook zonder actief te zijn bij een organisatie kun je invloed uitoefenen op je leefomgeving. De gemeente moet initiatieven van inwoners stimuleren. HAP is daarom voor een raadgevend referendum. Participatie is méér dan ‘betrekken bij’, het gaat ook om het delen van invloed en daarmee het creëren van draagvlak en gedeelde verantwoordelijkheid. HAP vindt dat bij aanvang van een participatietraject ook steeds duidelijk moet zijn welke invloed je hebt bij een plan of ontwikkeling.

Jong en betrokken
Als HAP het voor het zeggen had mochten jongeren vanaf 16 jaar stemmen voor hun gemeenteraad. Helaas wordt dat bepaald door de Tweede Kamer. De gemeente moet op allerlei manieren jongeren betrekken bij zaken die zij belangrijk vinden: bijvoorbeeld door jongerendebatten, het digitale jongerenpanel, chill-out sessies en een tweejaarlijkse enquête onder kinderen en jongeren. De Jongerengemeenteraad en de kinderburgemeester zijn initiatieven van HAP die op onze steun kunnen blijven rekenen.

Voorbeelden inbreng Jongerengemeenteraad (JGR):
Burn-out preventielessen voor scholieren, onderzoek menstruatie-armoede, onderzoek onder jongeren over vuurwerkverbod, chill-out sessie “You Choose” over messenbezit onder jongeren.

Initiatieven van jongeren verdienen uiteraard onze steun en onderwerpen die zij aankaarten moeten een prominente plaats op de politieke agenda krijgen.

De gemeente moet helder met mensen communiceren en hen van de juiste en actuele informatie voorzien om samen op zoek te gaan naar de beste oplossingen. De kennis en ervaring om problemen op te lossen en kansen te benutten is immers niet alleen voorhanden bij de gemeente maar juist bij inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Logisch dus wat HAP betreft om iedereen die dat wil ook te betrekken bij het vinden van oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen.

En waar maatwerk nodig is, doen we dat: HAP staat voor praktische oplossingen voor lokale problemen, zoals we dat al jaren doen. Draagvlak is daarbij essentieel.

HAP ziet participatie als manier om het gemeentebestuur te versterken met kennis en invloed uit de samenleving, voor een groter draagvlak bij besluiten. Uitgangspunt daarbij is dat inwoners en ondernemers directe invloed hebben op hun eigen leef- en werkomgeving. Meepraten is niet hetzelfde als je zin krijgen. HAP vindt dat invloed ook betekent dat je verantwoordelijkheid neemt voor je eigen handelen. Jouw vrijheid mag de vrijheid van de ander niet beperken. Ook dáár staan wij voor!

Kortom

  • Iedereen die dat wil kan meedenken, meepraten én meebeslissen over zijn of haar directe leefomgeving.
  • Jongeren worden betrokken bij zaken die zij belangrijk vinden, bijvoorbeeld door de jongerengemeenteraad, via het digitale jongerenpanel en het jeugdonderzoek.
  • Initiatieven van inwoners en ondernemers worden gestimuleerd en ondersteund waar dat kan.
  • HAP is voorstander van een raadplegend referendum.

 

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!