Jong én ouder

Doorlopende leerlijnen
Optimale ontwikkeling van het jonge kind staat centraal voor HAP. Goede en betaalbare kinderopvang en peuterspeelzaalwerk zijn daarvoor noodzakelijk. Het is essentieel voor de ontwikkeling van het kind en maakt het mogelijk dat ouders kunnen werken of op een andere manier actief kunnen zijn in de samenleving. We willen een kwalitatief goed aanbod dat aantrekkelijk en divers is met doorlopende leerlijnen naar het basisonderwijs. HAP blijft investeren in voor- en vroegschoolse educatie; spelend leren in kinderopvang en peuterspeelzalen. We kiezen voor nauwe samenwerking tussen hen en basisscholen.

Talentontwikkeling en gelijke kansen
Alle kinderen moeten de kans krijgen hun talenten te ontwikkelen. Daarom moet er in Haarlemmermeer keuze zijn uit een ruim en divers onderwijsaanbod dat passend onderwijs biedt aan alle kinderen. Kinderen met een beperking moeten zoveel mogelijk naar reguliere scholen gaan. Als dit niet mogelijk is moet er passend onderwijs worden aangeboden in onze regio. Het voortgezet onderwijs biedt naast de reguliere lesstof ook extra mogelijkheden. Dat varieert van tweetalig onderwijs tot Technasium. Het ontstaan van het Juniorcollege, brede brugklassen waarmee kansengelijkheid bevorderd wordt, juicht HAP toe.

HAP staat voor goed onderwijs dat voor iedereen beschikbaar is. Wat HAP betreft komt er meer aanbod van zowel MBO als HBO opleidingen, zodat jongeren de mogelijkheid hebben in onze gemeente door te studeren.

Een breed en divers onderwijsaanbod is nodig om de talenten van kinderen en jongeren in Haarlemmermeer tot bloei te laten komen en optimale ontwikkeling mogelijk te maken. HAP wil daarom dat jongeren en ouders de keuze hebben uit een kleine of grote school en het type onderwijs dat bij hen past waardoor kansengelijkheid en talentontwikkeling het beste worden geborgd.

Pesten de polder uit
HAP vindt dat pesten moet worden aangepakt en dat begint op de scholen. Een van de adviezen van kinderen en jongeren in het Jeugdonderzoek ‘De stem van de Jeugd!’ is direct in de praktijk gebracht op basisscholen: de aanpak tegen pesten op scholen is versterkt. Wat HAP betreft blijven scholen, ouders en gemeente zich samen inzetten om pesten de polder uit te krijgen.

Jong en oud met elkaar
Eén van de belangrijkste voorwaarden voor een gezonde samenleving is respect tussen jong en oud. Begrip voor elkaars situatie en levenshouding is een continu proces. De gemeente heeft hierin een belangrijke taak, door ontmoeting te organiseren tussen de verschillende leeftijdsgroepen.

Op je eigen manier: regie op je levensloop
Ook senioren willen zoveel mogelijk invloed op het eigen leven, de eigen levensloop en de eigen leefomgeving. Wie dat kan regelt dat zelf en wie dat niet kan, mag rekenen op maatwerk van de gemeente. Of je nou een baan zoekt, zorg nodig hebt of mee wil doen aan een activiteit in je wijk: informatie en communicatie moet duidelijk en vindbaar zijn. Natuurlijk digitaal, maar ook telefonisch of aan een loket. Niet iedereen kan digitaal communiceren, denk hierbij ook aan mensen met een beperking of minder taalvaardige mensen. HAP vindt dat het niet zo kan zijn dat digitalisering tot gevolg heeft dat mensen beperkt worden om actief deel te nemen aan de samenleving.

Ouderenparticipatie
In de dorpshuizen en wijkcentra maar ook op andere locaties waar veel senioren bij elkaar komen, staat ontmoeten centraal. Zo’n stevige sociale basis is ook nodig als je tegelijk wil dat mensen langer thuis blijven wonen en zorg uit de directe omgeving moet komen. Daarbij is vrijwilligerswerk onmisbaar.

Voor elkaar
Zonder vrijwilligers zijn activiteiten als een sportwedstrijd, dorpsfeest of knutselclub niet mogelijk. Vrijwilligers moeten zo veel mogelijk ondersteund worden bij hun activiteiten.

Er is een groot netwerk van belangengroepen, ouderenorganisaties en kerkgenootschappen. Ook zijn er organisaties als de Vrijwilligers Centrale, Mantelzorg & Meer en vrijwillige hulpdiensten actief. De gemeente moet door goede communicatie en informatie zorgen dat inwoners hiermee bekend zijn. De ouderenadviseurs, sociaal makelaars en zorgambassadeurs bieden maatwerk tot achter de voordeur en kunnen dus deze informatie bij mensen brengen.

Kortom

  • Scholen krijgen een bredere functie in de wijk; alle wijkbewoners kunnen er terecht. Dat kan zowel een basisschool als een school voor voortgezet onderwijs zijn.
  • Jongerencentra moeten elke dag open zijn voor ontmoeting en activiteiten van tieners en jongeren.
  • Goede aansluiting tussen bedrijfsleven en onderwijs is essentieel voor een kansrijke toekomst
  • Senioren willen zoveel mogelijk invloed op het eigen leven. Wie dat kan regelt het zelf en wie dat niet kan mag rekenen op maatwerk van de gemeente.

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!