Karakter

Haarlemmermeer: dorpen en wijken met een eigen karakter
Haarlemmermeer leeft en beweegt. Haarlemmermeer herpakt zich na de pandemie, toont veerkracht en bloeit en groeit. Elk dorp of wijk heeft haar eigen karakter. Ze zijn verscheiden en uniek. Variërend van het landelijke karakter van Abbenes tot de meer stadse trekken van Zwanenburg. HAP begrijpt dat de dorpen en wijken hun uniciteit en een zekere mate van zelfstandigheid willen behouden. HAP heeft haar wortels in de dorpen en wijken. Met oog en oor voor wat lokaal speelt en het overzicht van wat zich op gemeentelijk en regionaal niveau ontwikkelt.

Een plek voor ontmoeting
In onze dorpen en wijken vormen de dorpshuizen en wijkcentra het bruisende hart. Hier vinden activiteiten plaats waarbij mensen elkaar ontmoeten. HAP heeft zich er de afgelopen jaren steeds weer hard voor gemaakt dat deze ontmoetingsplekken open zijn als er behoefte aan is, zowel overdag als ’s-avonds, in het weekend én in de schoolvakanties of tijdens de lockdown als het past. We zijn er trots op dat dit de achterliggende raadsperioden is gerealiseerd; in vele dorpen en wijken neemt het aantal activiteiten in de dorpshuizen en wijkcentra nog steeds toe.

Inzet van vrijwilligers

Bij de exploitatie van deze ontmoetingscentra is de inzet van vrijwilligers onontbeerlijk.
HAP waardeert deze inzet. Zonder hen geen bloeiende samenleving!

Diverse voorzieningen kunnen onder 1 dak samenkomen, zoals ontmoeten, zorg, opvang, onderwijs, bibliotheek, sport en cultuur. Combinaties van voorzieningen waar lokaal behoefte aan is maken het toegankelijk en betaalbaar. Daarnaast ondersteunt dit de lokale ontmoetingsfunctie en sociale samenhang die past bij de eigenheid van de wijk of het dorp.

Verbonden met de Metropoolregio Amsterdam
De metropool Amsterdam, waarvan Haarlemmermeer deel uitmaakt, groeit en ontwikkelt zich. De gevolgen daarvan zijn merkbaar in Haarlemmermeer. Er is een grote regionale behoefte aan passende en betaalbare woonruimte voor verschillende doelgroepen.

Bedrijven vestigen zich en daarmee groeit het aantal banen in de polder. Daarom worden er de komende jaren duizenden woningen voor onze inwoners en mensen uit de regio in Haarlemmermeer gebouwd en worden bedrijventerreinen ontwikkeld. HAP bewaakt hierbij wel de grenzen. Woningen, bedrijvigheid en wegen moeten passen in het open landschap, waarbij natuur, recreatiegebieden en de agrarische sector ook een plaats moeten krijgen of behouden.

HAP wil bouwen naar behoefte. Met aandacht voor woonwensen van alle leeftijdsgroepen zoals jongeren, senioren en voor gezinnen en alleenstaanden. Voor starters en doorstromers. Met ruimte voor vernieuwende bouwinitiatieven zoals collectief opdrachtgeverschap en duurzame woonvormen. Daarnaast is er behoefte aan duurzame en circulaire ontwikkeling van bedrijventerreinen.

Leven met Schiphol
Luchtvaart heeft een belangrijke plaats in onze polder. Niet alleen op Schiphol zelf, maar ook buiten die grenzen van de luchthaven. In het Luchthavenindelingsbesluit (LIB) zijn de contouren voor geluidshinder en veiligheid vastgelegd waarbinnen niet mag worden gebouwd. HAP wil herziening van de LIB-contouren omdat de indeling en rekenregels de mogelijkheid om te bouwen in Haarlemmermeer op een aantal plaatsen onnodig beperken, zoals bijvoorbeeld in Rijsenhout. HAP is geen voorstander van meer start- of landingsbanen en wil af van nachtvluchten en de reservering van een tweede Kaagbaan. De gezondheid en veiligheid van omwonenden en werknemers van de luchthaven mogen niet in gevaar komen.

Kortom

  • Het dorpshuis of wijkcentrum zijn het bruisende hart van dorp of wijk: het kopje koffie is betaalbaar en er is altijd iets te doen.
  • Naast investeren in nieuwe woningen en wegen ook zorgen voor voorzieningen en groen.
  • In kleine dorpen behouden we het landelijke karakter en bij OV-knooppunten kiezen we voor verstedelijking
  • Geen uitbreiding van de Amsterdamse haven richting Houtrakpolder want het open en groene karakter van het gebied moet behouden blijven.

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!