Niemand tussen wal en schip

De decentralisaties in het sociaal domein kwamen met grote bezuinigingen; het rijk heeft voor het verrichten van de taken die het eerst zelf deed, de gemeenten minder geld gegeven. HAP trekt een grens: wij willen het sociaal domein niet verder uitkleden en behouden wat we hebben. Dat betekent voor ons het handhaven van het huidige minimabeleid en de voorzieningen voor onze inwoners op het terrein van zorg en jeugdzorg.

HAP wil dat de voortvarende aanpak van problematische schulden, met een focus op financiële zelfredzaamheid en maatwerk, blijft. Doel moet zijn dat mensen perspectief geboden wordt. Het is ontoelaatbaar dat inwoners door financiële problemen in een sociaal isolement komen en niet volwaardig aan de samenleving kunnen deelnemen. Zeker als het om kinderen en jongeren gaat, wil HAP alle zeilen bijzetten.

Sommige mensen vallen (tijdelijk) buiten ‘het systeem’ door de set aan regels die de toegang tot ondersteuning en zorg bepalen. Voor hen is een passende maatwerkoplossing nodig.

De mens centraal
Het uitgangspunt bij een zorgvraag is dat de zorgbehoevende zo lang mogelijk zijn of haar autonomie en regie behoudt. Bij een zorgvraag wordt doorgevraagd en maatwerk geboden. De zorg moet toegankelijk en beschikbaar zijn voor iedereen, met speciale aandacht voor senioren, mensen met een beperking en ongeletterden. Alle inwoners krijgen passende voorlichting. Ondanks de trend van digitalisering van het proces rond zorg, blijft de mogelijkheid open voor schriftelijk en persoonlijk contact en keukentafelgesprekken. HAP wil dat de gemeente vrijwilligers en mantelzorgers optimaal ondersteunt en ontzorgt. De gemeente is een structurele gesprekspartner voor cliënten- en belangenorganisaties en de participatieraad. HAP staat voor écht luisteren naar mensen en kiest voor maatwerk aan het loket.

Toegankelijke zorg en voorzieningen voor iedereen
HAP vindt dat zorg toegankelijk en beschikbaar moet zijn in de eigen omgeving, als het kan in de eigen wijk. Preventie is belangrijk, maar waar nodig moet hulp of zorg beschikbaar zijn. De eigen omgeving helpt waar het kan en als dat niet lukt, gaat de gemeente in gesprek over welke hulp of zorg er nodig is en het beste past.

Alle voorzieningen, zoals scholen, sportverenigingen, dorpshuizen en andere zaken die voor iedereen bedoeld zijn, zijn toegankelijk en bereikbaar voor mensen met een lichamelijke (motorische, visuele en auditieve) beperking. Dat geldt ook voor evenementen en de openbare buitenruimte. Om de zorg betaalbaar te houden vindt HAP een inkomensafhankelijke eigen bijdrage een passende keuze.

De MeerTeams en sociaal makelaars zijn professionals die samen hulp en zorg organiseren. Zij werken vanuit de wijken, zijn zichtbaar, herkenbaar en benaderbaar en functioneren als ‘oren en ogen’ waar het om het welzijn van de inwoners gaat. Als het nodig is wordt hulp snel en adequaat geboden met als uitgangspunt ‘1 gezin, 1 plan’. Vertrouwen is de basis, de menselijk maat is leidend en de mens staat centraal bij de keuzes die gemaakt worden. Preventie is en blijft daarbij essentieel om kostbare en langdurige zorgtrajecten te voorkomen.

Iedereen mag zichzelf zijn
Iedereen in Haarlemmermeer moet zichzelf kunnen zijn, zich geaccepteerd en veilig voelen. Dat geldt overal: op straat, op school, op werk, in de zorg, thuis, in de sport, in de eigen sociale kring of waar dan ook.

Kortom

  • Verdere verschraling van zorg en welzijn is wat HAP betreft onacceptabel. Zorg moet beschikbaar en toegankelijk zijn voor iedereen.
  • Vrijwilligers en mantelzorgers worden optimaal ondersteund: geen overbodige papierwinkel en passende respijtzorg.
  • Het minimabeleid blijft zo ruimhartig als nu en is onderdeel van een rechtvaardig sociaal beleid.
  • Alle voorzieningen zijn bereikbaar en toegankelijk voor mensen met een lichamelijke beperking.

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!