Van A naar Beter

Haarlemmermeer is een regionale woon- en werkstad. Dat vraagt aandacht voor goede bereikbaarheid: wegen voor gemotoriseerd en voor langzaam verkeer en een goed dekkend openbaar vervoernetwerk. Dit is ook een regionaal vraagstuk. Hoe sluit de lokale mobiliteitsbehoefte aan op het regionale verkeersnetwerk? Haarlemmermeer kiest een route vanuit lokaal perspectief met oog voor regionale knelpunten. Dit vraagt om maatwerk waarbij volgens HAP bij uitstek een rol voor de gemeenteraad is weggelegd.

Optimaal benutten van verschillende vervoersmiddelen
Het wordt steeds drukker in Haarlemmermeer. Het is niet langer vanzelfsprekend dat alle huidige en toekomstige woningen, bedrijven en voorzieningen kunnen worden bereikt met de eigen auto. Parkeerruimte is niet onbeperkt. Scholen, winkels, sportaccommodaties en recreatiegebieden zijn veelal goed bereikbaar met openbaar vervoer, met de fiets of te voet. In dat geval wordt gebruik van de eigen auto ontmoedigd.

Multimodale infrastructuur: veilige langzaam verkeerverbindingen in dorpen en wijken. Ontwikkeling van openbaar vervoer. Aansluiting van gemotoriseerd verkeer op regionale netwerken. Innovatie: deelconcepten voor auto, fiets.

HAP is voor het investeren in goede bereikbaarheid van woongebieden en werklocaties met openbaar vervoer en langzaam verkeerverbindingen om het eigen autogebruik in de polder terug te dringen. De parkeernorm kan bij woningbouw bij OV-knooppunten omlaag. HAP kiest voor maatwerk, passend bij de leefomgeving.

Openbaar vervoer
De belangrijkste besluiten worden genomen door de Vervoerregio Amsterdam. Deze functioneert op zichzelf goed maar kan nooit het maatwerk bieden dat lokaal nodig is. Juist lokaal kan een betere afweging worden gemaakt tussen kosten en baten van busverbindingen. HAP vindt dat de gemeente zich het recht moet voorbehouden om maatwerk te leveren en daarvoor middelen beschikbaar te stellen.

Doortrekken Noord-Zuidlijn
HAP is voorstander van het doortrekken van de Noord-zuidlijn vanuit Amsterdam naar Schiphol en Hoofddorp. Dat zorgt voor een snelle en duurzame verbinding tussen onze gemeente, de hoofdstad en de Metropoolregio. Deze verbinding biedt ook kansen op het vestigen van meer bedrijven en daarmee groei van de lokale werkgelegenheid. Ook kunnen vele goed bereikbare woningen worden gerealiseerd, dicht bij de centrale voorzieningen in het Stationsgebied.

Ketenvervoer
HAP is voorstander van het verder ontwikkelen van openbaar vervoerknooppunten in combinatie met eigen vervoer op de fiets en met de auto. Ketenvervoer blijkt een succes, zeker als het mogelijk is in combinatie met gratis parkeren bij de openbaar vervoerknooppunten.

Parkeerbeleid
De achterliggende periode is mede op initiatief van HAP het parkeerbeleid verbeterd. Je betaalt daar waar het nodig is om parkeren te reguleren en anders niet. HAP ziet betaald parkeren als instrument voor het oplossen van parkeerknelpunten.

Verbindingen
Lokale knelpunten in Haarlemmermeer moeten opgelost worden, bijvoorbeeld door de Ringvaartdorpen te ontlasten met ringstructuren buiten de dorpskern om. HAP kiest voor een meer verkeersluwe Ringdijk in dorpen zoals Badhoevedorp, Zwaanshoek, Beinsdorp en Lisserbroek. Dit verhoogt de recreatieve waarde en verblijfskwaliteit van dit gebied.

Voor knelpunten op regionale wegen geldt dat HAP eerst oplossingen zoekt die de bereikbaarheid en doorstroming van verkeer binnen Haarlemmermeer ondersteunen. Voor knelpunten voor regionale verkeersstromen zal in overleg met de regio naar oplossingen moeten worden gezocht.

Dat geldt bijvoorbeeld voor de N207 en verbreding van delen van de N205. Voor doorgaand verkeer moeten er alternatieve routes komen. De verbetering van de verkeersstructuur in Oost-West richting is noodzakelijk.

Voor het zuiden van de polder zijn een ringweg zuidelijk om Lisserbroek, die de N208 verbindt met de A44 en maatregelen op de Ringdijk nodig. Dit zorgt voor betere bereikbaarheid tussen de dubbeldorpen aan beide zijden van de Ringvaart. Dit is van belang gezien de vele sociale, economische en maatschappelijke banden tussen de dubbeldorpen.

HAP wil naast investeren in de infrastructuur in het stedelijk gebied, ook in landelijk gebied investeren in bereikbaarheid van de kleinere dorpen en recreatiegebieden.

Dubbeldorpen
Dorpen in het buitengebied van Haarlemmermeer vormen vaak dubbeldorpen met (grotere) dorpen aan de overzijde van de Ringvaart. Dubbeldorpen delen vaak voorzieningen, zoals scholen, winkels, sportaccommodaties en zorg. Daarnaast bestaan er veel sociale verbindingen, omdat families aan beide zijden van de Ringvaart wonen. Ook bestaan er sterke economische verbanden doordat bedrijvigheid, werkgelegenheid en commerciële voorzieningen worden gedeeld. Goede bereikbaarheid, in alle vervoersmodaliteiten, binnen de grenzen van de dubbeldorpen is van belang. HAP wil constructieve samenwerking met de dubbeldorpen en andere betrokken overheden voor een passende regionale infrastructuur.

Veilig in het verkeer
Het aantal langzaam verkeersverbindingen tussen wonen, werken en voorzieningen in Haarlemmermeer neemt toe. Er komen steeds meer (snel)fietspaden en bij scholen en verzorgingshuizen zijn veilige oversteekplaatsen ingericht. Kruisingen worden zodanig ingericht dat verkeersstromen veilig uit elkaar worden gehouden. Waar nodig worden snelheidsbeperkingen ingesteld. Daarnaast staat HAP voor stimulering van veilig gedrag door voorlichting en verkeerseducatie.

Kortom

  • De gemeente moet meer invloed krijgen op besluiten over lokaal openbaar vervoer.
  • Gecombineerd gebruik van auto, fiets en OV wordt gestimuleerd.
  • De Noord-Zuid metrolijn moet worden doorgetrokken van Amsterdam naar Schiphol en Hoofddorp.
  • We investeren in de bereikbaarheid van de dorpen en recreatiegebieden.

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!