Veiligheid

Haarlemmermeer is een veilige gemeente. HAP vindt dat als het om veiligheid gaat, de wijkagent de spil van de wijk is. Hij kent de bewoners goed en pakt problemen die er zijn samen met hen aan, in samenwerking met andere partijen zoals straatcoaches, jongerenwerkers en de buitengewone opsporingsambtenaren (BOA’s).

Veiligheid bereik je samen
Alleen samen en in verbinding met de wijken en dorpen kunnen we criminaliteit beteugelen. Dat geldt zowel voor straatcriminaliteit als voor ondermijning.

Veiligheid in en om de school is daarbij essentieel, bijvoorbeeld door een stevige inzet op drugs- en wapenvrije scholen.

De wijkagent spoort bewoners aan om waakzaam te zijn en ongewenste situaties in hun straat te melden. Gelukkig gebeurt dit ook door de vele Whatsapp buurtpreventie groepen die in verschillende dorpen in Haarlemmermeer actief zijn. Een waardevolle aanvulling op het dagelijkse werk van onze politiemensen en toezichthouders.

HAP is voorstander van Bedrijven Investering Zones (BIZ) op bedrijventerreinen en winkelgebieden. Samen met andere ondernemers zorgdragen voor een schoon-heel en veilige werk- en leefomgeving en waar het kan met een Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) voor Winkelgebieden en Bedrijventerreinen.

Relationeel geweld
Relationeel geweld is beter te voorkomen dan te genezen. Goede voorlichting aan alle inwoners en een vangnet voor slachtoffers zijn essentieel. Door het herkennen van relationeel geweld en te weten waar je hulp kunt vinden of een signaal kunt afgeven, is het mogelijk voor omstanders om het geweld te stoppen. De gemeente moet slachtoffers én daders snel en effectief hulp bieden. Voor HAP is een huisverbod voor de dader vanzelfsprekend. Als dat niet kan is noodopvang in de eigen gemeente van groot belang. Zo blijf je dicht bij je vrienden en familie. Vaak zijn kinderen de vergeten slachtoffers of getuigen van relationeel geweld. HAP wil meer aandacht juist voor hun welzijn. HAP vindt dat illegale prostitutie, mensenhandel en pooierboypraktijken krachtig bestreden moeten worden. De samenwerking tussen gemeente en scholen voor het bieden van deze voorlichting blijft voor HAP essentieel.

Digitale veiligheid
De relatie tussen overheid, inwoners en ondernemers wordt steeds vaker digitaal vormgegeven. Persoons- en bedrijfsgegevens horen veilig te zijn bij de gemeente; de privacy en bescherming van persoonlijke data is geborgd. Op initiatief van HAP is dit thema op de agenda van de gemeenteraad gekomen en is er een actieplan opgesteld om de gemeentelijke ICT nog beter te beveiligen tegen digitale aanvallen van buitenaf. HAP blijft investeren in het op orde houden van de gemeentelijke datasystemen, zodat deze voldoende beveiligd blijven om datalekken en hacken te voorkomen.

Kortom

  • De wijkagent is samen met de toezichthouder zichtbaar en benaderbaar aanwezig als spil van de wijk.
  • Het Keurmerk Veilig Ondernemen blijft onze norm voor winkelgebieden en bedrijventerreinen.
  • Een harde aanpak van relationeel geweld, kinder- en ouderenmishandeling is nodig: een huisverbod voor daders en snelle en adequate hulp voor slachtoffers.
  • Gemeentelijke datasystemen moeten voldoende beveiligd zijn om datalekken en hacken te voorkomen

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!