Werk, groei en innovatie

De economie van Haarlemmermeer presteert al jaren goed, maar de pandemie heeft de kwetsbaarheid van de lokale economie bloot gelegd. Een (te) grote afhankelijkheid van de bedrijvigheid op en rondom onze luchthaven Schiphol en in de toeristische sector vertaalt zich in een risico voor de economie en werkgelegenheidsontwikkeling. Door automatisering en robotisering komen banen zoals we die kennen steeds meer onder druk.

Bredere en meer innovatieve ontwikkeling van de lokale economie
HAP zet in op een actief vestigingsbeleid voor de ontwikkeling van de lokale economie en werkgelegenheid in de polder. HAP vindt dat de gemeente zich meer moet richten op het aantrekken van kennisintensieve, innovatieve en dienstverlenende bedrijven én op specialistische maakindustrie. HAP wil een bredere ontwikkeling van de lokale economie in sectoren met groeipotentie en innovatiekracht.

Midden- en kleinbedrijf
Onze lokale MKB-ondernemers hebben laten zien dat zij als banenmotor onmisbaar zijn. HAP wil voorkomen dat de unieke winkels van lokale ondernemers gaan verdwijnen en dat alle winkelcentra in de regio straks op elkaar lijken. Daarom wil HAP in samenspraak met lokale ondernemers een MKB-agenda opstellen ter versterking van de lokale economie.

Thema’s die onderwerp kunnen zijn in de MKB-agenda zijn: buurteconomie, lokale economische herstelagenda, toekomstig verdienvermogen Haarlemmermeer, arbeidsmarkt en onderwijs, inclusieve samenleving met werk en gelijke kansen en toekomstbestendig en duurzaam ondernemen.

Lokale kansen voor startende ondernemers
Het gemeentelijk aanbestedingsbeleid moet voorrang kunnen geven aan lokale ondernemers, zeker als deze bereid zijn om maatschappelijk te ondernemen. Bijvoorbeeld door stageplaatsen te creëren of ruimte te bieden aan arbeidsintegratie. HAP wil voor startende ondernemers uit gemeente Haarlemmermeer een coachtraject Zaai beschikbaar stellen.

Gemeente Haarlemmermeer is initiatiefnemer van Zaai. Het traject sluit aan bij het voornemen van de gemeente om startende ondernemers te ondersteunen en extra te investeren in de lokale economie. Het aantal Zelfstandig Professionals (ZP-ers) en startende ondernemers is de laatste jaren sterk toegenomen. De groep vormt een belangrijk onderdeel voor de (lokale) economie en werkgelegenheid. Het programma Zaai is een coaching- en begeleidingstraject waarmee lokale ondernemers worden geholpen om van hun bedrijf een succes te maken. Inmiddels oogst Haarlemmermeer al enige jaren het succes van deze aanpak.

Bedrijventerreinen
Gronden worden schaars in Haarlemmermeer. HAP wil kijken naar andere oplossingen. Soms kunnen bedrijventerreinen vernieuwd worden waarbij ook een combinatie van wonen en werken wordt toegestaan. De gemeente moet dit samen met ondernemers oppakken. HAP is groot voorstander van bedrijven investeringszones (BIZ) op bedrijventerreinen en winkelgebieden. Samen met ondernemers zorgen we voor een schoon, heel en veilige werk- en verblijfomgeving met een Keurmerk Veilig Ondernemen voor winkelgebieden en bedrijventerreinen.

Voor iedereen werk
Het ontwikkelen van talenten en investeren in mensen is een goed fundament voor een gezond economisch perspectief. De gemeente moet inwoners die nog niet profiteren van de gunstige lokale werkgelegenheid met een passend traject op weg helpen. Voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt doet de gemeente dat via de werkorganisatie AM Match. Wat HAP betreft gaat de gemeente door met projecten met een wijkgerichte aanpak, die bewezen succes vol zijn.

AM Match is een samenwerking van een aantal gemeenten waaronder Haarlemmermeer. Samen maken ze een succes van de Participatiewet door mensen nieuwe kansen te bieden op betaald werk bij reguliere bedrijven.

Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt
We verwachten dat er een groeiend tekort aan arbeidskrachten in diverse sectoren zal ontstaan. Het lijkt alsof mensen niet een afstand tot de arbeidsmarkt hebben maar de arbeidsmarkt een afstand tot de mensen. HAP volgt de landelijke ontwikkelingen over hervormingen van de arbeidsmarkt en participatiewet nauwgezet.

Onderwijs van de toekomst
De gemeente speelt in op nieuwe ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en ondersteunt het onderwijs om het aanbod van opleidingen hierop aan te passen.

HAP stimuleert stage- en leerwerkplekken, kenniscentra en experimenteel onderwijs en wil hiervoor een (inter)nationale broedplaats zijn. HAP wil dat de verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt optimaal is. Daarom moet er blijvend worden geïnvesteerd in samenwerking tussen de gemeente, het lokale bedrijfsleven en het onderwijs.

Kortom
  • Een goede opleiding, een stageplek en werk moet voor iedereen bereikbaar zijn.
  • De lokale economie moet zich breder ontwikkelen naar sectoren met groeipotentie en innovatiekracht.
  • Starters, ZZP’ers en start-ups worden bij de verschillende fasen in hun ondernemerschap actief ondersteund.
  • Als bron van innovatie en werkgelegenheid stimuleren en faciliteren we ons MKB door het samen opstellen en uitvoeren van een MKB-Agenda.

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!