Wonen in de polder

Divers wonen
Tot 2040 worden er in Haarlemmermeer 20.000 woningen gerealiseerd. We bouwen naar behoefte. Voor jong en oud, voor starters en doorstromers, grondgebonden of gestapeld. Vanuit een sociaal oogpunt wordt zoveel mogelijk gemixt gebouwd: verschillende woningtypen voor verschillende doelgroepen, zoveel mogelijk door elkaar.

Vanwege de beperkte beschikbaarheid van grond, de grote behoefte aan woningen voor 1-2 persoons huishoudens en het stimuleren van doorstroming moeten we meer appartementen bouwen dan grondgebonden woningen. Ook houden we rekening met de verschillende woonsferen in het meer stedelijke- of in het meer landelijke gebied.

HAP kiest voor het behoud van het landelijke karakter in de kleine dorpen met kleinschalige woningbouw en kiest voor verstedelijking bij huidige of toekomstige OV-knooppunten en voorzieningen in de grotere dorpen.

Een woning die past bij je inkomen
Vandaag de dag staan zowel starters als doorstromers voor een grote uitdaging in hun zoektocht naar een woning. Lange wachtlijsten voor een sociale huurwoning, hoge prijzen voor private huur en prijzen van koopwoningen die torenhoog zijn. De woningmarkt is voor veel bewoners van Haarlemmermeer niet meer toegankelijk. Als lokale partij vinden wij dat de lokale overheid moet ingrijpen en we het niet langer alleen aan de vrije markt kunnen overlaten. We moeten dus doorbouwen, ombouwen en betaalbaar voor modaal bouwen. Dat betekent dat bij nieuwbouw minstens 60% betaalbare woningen worden gebouwd. Tenminste 40% hiervan moet betaalbaar zijn voor inwoners met een modaal inkomen, in de vorm van een sociale huur- of koopwoning. De andere 20% moet betaalbaar zijn voor een inkomen tot 1,5 keer modaal.

Wat kan er nog meer?
Grond in bezit van de gemeente waar woningbouw mogelijk is, moet ingezet worden voor het bouwen van betaalbare woningen. HAP denkt mee en staat open voor elke oplossing om woningen die betaalbaar zijn, betaalbaar te houden. Dat kan onder meer door in te zetten op Koopgarant woningen en het opzetten van een Woonfonds. Ook over erfpacht nemen we in overweging.

Met alleen nieuwbouw lossen we het woningtekort niet op. Daarom denkt HAP ook aan de volgende maatregelen:

  • Woningen splitsen waar dat kan
  • Snel ombouwen van leegstaande kantoor- en bedrijfspanden naar woningen
  • Het bouwen van duurzame tijdelijke woningen
  • De hospitaregeling doorvoeren
  • Het invoeren van zelfbewoningsplicht en een anti-speculatiebeding

Levensloopbestendig wonen
Ook de bouw van levensloopbestendige woningen, woningen die eenvoudig kunnen worden aangepast aan elke levensfase, is van belang. Jongeren en senioren moeten kunnen blijven wonen in hun dorp of wijk waar hun sociale netwerk is.

Voorrang voor eigen inwoners
Het huidige percentage waarbij Haarlemmermeerse woningzoekenden voorrang krijgen bij de toewijzing van sociale huurwoningen in eigen dorp of wijk gaat wat HAP betreft naar het maximale percentage dat wettelijk is toegestaan.

Starters en doorstromers een plek geven in kleine dorpen
Op vrijgekomen stukken grond in de kleine dorpen moeten óók sociale woningen gebouwd worden en woningen voor jongeren en senioren. Daarnaast wil HAP geen verkoop van sociale huurwoningen in de kleine dorpen meer toestaan, zodat deze beschikbaar blijven voor doorstromende inwoners. Dit voorkomt dat jongeren en ouderen steeds vaker uit de kleine dorpen verhuizen omdat er gebrek is aan passende woonruimte. HAP vindt dat inwoners van een dorp voorrang moeten kunnen krijgen op anderen als er sociale woningbouw in hun dorp is waarvoor zij in aanmerking komen.

Stedelijke woningbouwontwikkeling: verdichting en transformatie
De stedelijke ontwikkeling in met name Hoofddorp en Nieuw-Vennep vindt plaats dicht bij bestaande of geplande OV-knooppunten en met voldoende werkgelegenheid en (commerciële) voorzieningen in de buurt. HAP wil dat in verstedelijkte gebieden meer verdicht (hoogbouw) wordt gebouwd en kiest voor transformatie van kantoor- of winkelpanden naar woonruimte. Hiertoe moeten de ruimtelijke procedures snel en eenvoudig zijn. Behoud van bedrijvigheid moet geborgd zijn in een economische agenda voor transformatiegebieden.

Woningbouwontwikkelingen in de dorpen
In de westflank van de polder zijn grootschalige ontwikkelingen voorzien bij Lisserbroek, Nieuw-Vennep West, Cruquius en Vijfhuizen. Als onderdeel van het programma ‘Parels aan de Ringvaart’ vindt grootschalige nieuwbouw plaats, waarbij vasthouden aan het dorpse karakter het uitgangspunt is. De ontwikkelingen in deze gebieden vragen echter nog investeringen in wegen, groen en voorzieningen.

Voor deze ontwikkelingen gelden voor HAP twee belangrijke ontwikkelprincipes: eerst bewegen dan bouwen en investeren in basisvoorzieningen.

Eerst bewegen dan bouwen
Bij grootschalige woningbouwontwikkeling is het van belang dat voorzieningen als openbaar vervoer, een passend wegennet en maatschappelijke instellingen gerealiseerd zijn.

Het is belangrijk voor de bereikbaarheid en leefbaarheid van de dorpen dat het (doorgaande) verkeer zoveel mogelijk wordt afgewikkeld via ringstructuren om de dorpen heen. HAP vindt dat niet alleen moet worden geïnvesteerd in woningen, maar ook in een passend wegennet en openbaar vervoer.

Zonder de regionale Oost-Westverbindingen (met aansluiting op de A4/A44) kunnen er geen nieuwe woonwijken meer worden gebouwd in de westflank van de polder. Verder horen snelle busverbindingen en andere soorten openbaar vervoer klaar te zijn vóórdat de wijken bewoond worden. De bereikbaarheid van de grote dorpen en de ‘Parels aan de Ringvaart’ staat centraal. Kortom: eerst bewegen dan bouwen was, is én blijft het credo van HAP. Dit vraagt constructieve samenwerking met andere betrokken overheden, zoals Rijk, Provincie en de Vervoersregio. HAP vindt dat daarbij de gemeente een regiefunctie heeft te vervullen om een passende regionale infrastructuur te realiseren.

Investeren in basisvoorzieningen
Voorwaarde voor grootschalige bouwontwikkeling is dat er pas nieuwe woningen worden gebouwd als er een basispakket van openbare voorzieningen zoals onderwijs, zorg, sport en recreatie (groen) aanwezig is. Maatwerk is hierbij leidend. HAP vindt dat niet alleen moet worden geïnvesteerd in stenen, maar ook in het vormen van een gemeenschap. Daarvoor zijn (tijdige) investeringen in de ontmoetingsfunctie en in het openbaar groen als drager van de sociale samenhang noodzakelijk.

Regie op gebiedsontwikkeling bij gemeente
HAP is voorstander van het behouden van de regiefunctie door de gemeente voor gebiedsontwikkelingen met het oog op de samenhang van bouwen, infrastructuur, groen en voorzieningen. Om grootschalige woningbouwprojecten te realiseren zijn meerdere overheden nodig, zoals de provincie, buurgemeenten en het Rijk. Deze zijn bijvoorbeeld nodig om lokale wegen aan te sluiten op het regionale verkeersnetwerk en om openbaar vervoer aan te bieden in een nieuwe woonwijk. Daarnaast zijn instanties als het Waterschap, de Vervoersregio en Staatsbosbeheer nodig om te zorgen voor passende wegen, water- en groenvoorzieningen in en rond de nieuwe woningen.

HAP vindt dat de gemeente een regiefunctie heeft bij het coördineren van de rollen van verschillende overheden die betrokken zijn bij gebiedsontwikkeling.

Kortom
  • Écht betaalbaar wonen: tenminste 60% van de huur- en koopwoningen moet in de sociale- en middeldure sector gebouwd worden.
  • Leegstaande panden moeten worden omgebouwd tot woningen of kleine bedrijfsunits.
  • Inwoners moeten voorrang kunnen krijgen bij sociale woningbouw in hun dorp.
  • Geen verkoop van sociale huurwoningen in de kleine dorpen.

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!